Algemene voorwaarden van LaFayette Advocaten

1. Praktijkuitoefening en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
LaFayette Advocaten is een handelsnaam van meerdere advocaten die uitsluitend zelfstandig de praktijk uitoefenen. Dat betreft:
-mr. I.M. van der Vorst, (KvK 63873907)
-mr. J.K.A. van Loo (via Van Loo Advocatuur B.V., KvK 34262816)
-mr. J.M Caro (KvK 33268259)
-mr. B.C. van Bekkum (Van Bekkum Legal B.V. KvK 73046140)
(hierna: ieder voor zich genoemd: de advocaat).
LaFayette Advocaten is geen maatschap en geen samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de advocatuur. De advocaten zijn met elkaar verbonden in Coöperatie LaFayette U.A.. De advocaten zijn zelfstandig optredende advocaten en contracteren op persoonlijke titel. De advocaten delen de faciliteiten van het kantoor aan de Van Leijenberghlaan 199c (1082 GG) Amsterdam en maken allen ook gebruik van de handelsnaam LaFayette Advocaten.
Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van de advocaten, hun praktijkvennootschap en de voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door de advocaat binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden als advocaat worden aangegaan met een opdrachtgever. De advocaat is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de Engelse tekst.

2. Communicatie
De communicatie tussen de advocaat en de opdrachtgever over de opdracht zal voornamelijk per e-mail plaatsvinden. Daartoe heeft de opdrachtgever de advocaat een e-mailadres verschaft en verleent de opdrachtgever toestemming om dat te gebruiken. Ook tussen de advocaat en derden wordt in het kader van de opdracht per e-mail gecommuniceerd. Opdrachtgever accepteert de risico’s die verbonden zijn aan communicatie per e-mail, zoals (maar niet beperkt tot) het feit dat e-mail geen volledig betrouwbaar medium is als het gaat om geheimhouding van vertrouwelijk berichten.

3. Inschakeling van derden
De advocaat zal mogelijk voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. De keuze van deze derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat voor alle aanspraken van derden voor hun kosten en vergoeding van honorarium, voor zover dat op enigerlei wijze verband houdt met de ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

4. Honorarium, facturering, kosten van derden, voorschot nota’s, opschorting van de werkzaamheden
De advocaat zal de opdrachtgever in beginsel maandelijks per e-mail een gespecificeerde declaratie zenden voor de werkzaamheden in de voorgaande kalendermaand. Daarvoor gebruikt de advocaat eveneens het opgegeven e-mailadres. Indien geen e-mailadres wordt verschaft, of wanneer de opdrachtgever daarom verzoekt, zal de declaratie per post worden verzonden. De declaratie zal binnen 14 dagen na de factuurdatum moeten zijn voldaan.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, is het declaratiebedrag gebaseerd op de door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever bestede tijd, vermenigvuldigd met het uurtarief. Het afgesproken uurtarief is altijd exclusief BTW. Griffierechten, reis- en verblijfkosten alsmede (andere) uitgaven aan derden (zoals deurwaarders, de kamer van koophandel, kadaster, vertaalkosten, koerierskosten etc.) worden afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Indien het verloop van de zaak daar aanleiding toe geeft zal de advocaat een voorschotnota zenden. Die nota dient per omgaande te worden voldaan. Het betaalde voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan kan de advocaat, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de declaratie is voldaan. De advocaat is op generlei wijze aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5. Gesubsidieerde rechtsbijstand
Indien de opdrachtgever mogelijk in aanmerking komt voor gesubsidieerde (toegevoegde) rechtsbijstand, maar 
de advocaat niet is ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand, dan zal de advocaat de opdrachtgever verwijzen naar een andere advocaat of naar het Juridisch Loket. Als de advocaat wel is ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand, dan zal de advocaat bespreken of door de opdrachtgever aanspraak gemaakt kan worden op gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien de advocaat de betreffende zaak wil aannemen op die basis 
zal de advocaat daarvoor een aanvraag indienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. De door de Raad voor de Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage dient door de opdrachtgever binnen 7 dagen te worden betaald aan de advocaat. De gesubsidieerde rechtsbijstand ziet op het honorarium. Bijkomende kosten, zoals het griffierecht, kosten voor uittreksels en aangetekende verzending, komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de aanvraag niet wordt toegewezen of indien de toevoeging in een later stadium wordt ingetrokken, zal de opdrachtgever voor de werkzaamheden het uurtarief verschuldigd zijn zoals de advocaat dat normaliter hanteert voor particulieren. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen heeft de opdrachtgever de mogelijkheid daartegen bezwaar te maken. Deze bezwaarprocedure valt niet onder de opdracht aan de advocaat. Indien de opdrachtgever wenst dat de advocaat de bezwaarprocedure voert dient de opdrachtgever dat schriftelijk aan de advocaat te verzoeken. Voor een bezwaarprocedure bij de Raad voor de Rechtsbijstand hanteert de advocaat het hiervoor genoemde uurtarief voor particulieren. Die kosten worden niet vergoed door de Raad voor de Rechtsbijstand, ook niet indien na bezwaar de aanvraag wel wordt toegewezen.

6. Rechtsbijstandverzekering
Indien de opdrachtgever een rechtsbijstandsverzekering heeft die mogelijk dekking zou kunnen bieden en waarvan opdrachtgever gebruik wenst te maken, zal opdrachtgever zorg dienen te dragen voor een bevestiging van de dekking door de verzekeraar. De opdrachtgever geeft toestemming aan de advocaat om de rechtsbijstandsverzekeraar op de hoogte te houden van de inhoud en de voortgang van de zaak. Mocht de rechtsbijstandsverzekeraar aangeven dat het maximum verzekerde bedrag is bereikt of om welke (andere) reden dan ook de dekking wordt beëindigd of opgeschort, dan komen de kosten van rechtsbijstand die worden gemaakt volledig voor rekening van de opdrachtgever tegen het in die zaak gehanteerde tarief.

7. Aansprakelijkheid en verzekering
De advocaat is verzekerd wegens schade als gevolg van beroepsfouten overeenkomstig de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Derhalve is de aansprakelijkheid van de advocaat (inclusief de aansprakelijkheid van derden die door de advocaat worden ingeschakeld om de opdracht uit te voeren en de aansprakelijkheid van zijn praktijkvennootschap) in geval van een beroepsfout of een andere toerekenbare schade toebrengende gedraging, in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de toepasselijke polisvoorwaarden. Indien de advocaat voor de schade als gevolg van de aansprakelijkheid geen aanspraak heeft onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot het door de advocaat in de desbetreffende zaak aan opdrachtgever gefactureerde (en door de advocaat ontvangen) honorarium met een maximum van € 25.000,-.

8. Persoonsgegevens & privacy, bewaartermijn dossiers
Aan de advocaat verstrekte persoonsgegevens en de persoonsgegevens van andere betrokken personen, worden opgeslagen in een databestand. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het goed doen uitvoeren van de overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever en op basis van een wettelijke plicht. De persoonsgegevens worden altijd behandeld binnen de wettelijke kaders zoals die blijken uit de Advocatenwet, de Wet ter voorkoming van terrorisme (Wwft), de belastingwetten, de AVG en zoals bepaald door de Orde van Advocaten in haar verordeningen.
Kopieën van de belangrijkste stukken uit het zaaksdossier worden door de advocaat bewaard voor de termijn van de opdracht(en) en gedurende 5 jaar daarna. Na afloop van die termijn kunnen de zaaksdossiers door de advocaat zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

9. Tegenstrijdig belang
Indien de advocaat vanwege een tegenstrijdig belang de opdracht moet neerleggen, wordt de opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk over bericht. In verband met de in de Advocatenwet opgelegde geheimhoudingsplicht kan aan de opdrachtgever in geval van een tegenstrijdig belang mogelijk niet worden medegedeeld wat de aard van het betreffende tegenstrijdige belang is.

10. Klachten & geschillen
De advocaat is aangesloten bij een interne klachtenregeling. Mocht u ontevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening, dan kunt u de klachtenprocedure raadplegen op de website www.lafayette.nl. Voor alle gevallen waarin de klachtenregeling niet tot een oplossing leidt/ kan leiden voor geschillen met de advocaat, is de rechtbank te Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van het geschil. Alle geschillen tussen de advocaat en de opdrachtgever worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van de advocaat om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgever is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.